Ochrana údajov

1      Účel informácií o správe údajov

Webovú stránku www.antshungary.com a www.antsite.eu vlastní Ádám Bakos, samostatne zárobkovo činná osoba (adresa: 6000. Kecskemét, Daróczi köz 3. III./9., ďalej len poskytovateľ služieb, prevádzkovateľ údajov) ako prevádzkovateľ údajov berie na vedomie, že je viazaný obsahom tohto právneho oznámenia. Zaväzuje sa, že všetky spracúvanie údajov súvisiace s jeho činnosťou je v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto nariadení a v platných vnútroštátnych právnych predpisoch, ako aj v aktoch Európskej únie.

Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracovania údajov prevádzkovateľa sú nepretržite k dispozícii na adrese www.antsite.eu/sk/adatvedelem/.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto oznámenie kedykoľvek zmeniť. Samozrejme, bude včas informovať svoje publikum o akýchkoľvek zmenách.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia, napíšte nám a náš kolega odpovie na vašu otázku.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k ochrane osobných údajov svojich klientov a partnerov a považuje za mimoriadne dôležité rešpektovať právo svojich klientov na informačné sebaurčenie. Správca údajov zaobchádza s osobnými údajmi dôverne a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov.

Správca údajov popisuje svoje postupy správy údajov nižšie.

2      Údaje prevádzkovateľa

Ak by ste chceli kontaktovať našu spoločnosť, môžete sa obrátiť na správcu údajov na adrese info@antsite.eu

Prevádzkovateľ vymaže všetky prijaté e-maily s osobnými údajmi najneskôr do 8 rokov odo dňa oznámenia.

Názov: Ádám Bakos – samostatne zárobkovo činná osoba
Sídlo: 6000. Kecskemét, Daróczi köz 3. III./9.
Registračné číslo: 50975109
Názov registračného súdu: Ministerstvo vnútra – Oddelenie dohľadu nad dokumentmi
Daňové identifikačné číslo: 67937516-1-23
E-mail: info@antsite.eu

2.1  Úradník pre ochranu údajov

Meno: Bakos Ádám
E-mail: info@antsite.eu

3    Rozsah spracúvaných osobných údajov

3.1  Osobné údaje, ktoré sa majú poskytnúť pri registrácii

Nie je možné sa zaregistrovať na webovej stránke antsite.eu.

3.2  Technické údaje

Správca vyberá a prevádzkuje IT nástroje používané na spracovanie osobných údajov v priebehu poskytovania služby tak, aby spracúvané údaje:

 •      boli prístupné oprávneným osobám (dostupnosť);
 •      bola zabezpečená jeho pravosť a autentifikácia (pravosť spracovania údajov);
 •      jeho nemennosť môže byť odôvodnená (integrita údajov);
 •      boli chránené pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov).

Správca údajov chráni údaje vhodnými opatreniami proti neoprávnenému prístupu, zmene, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj pred náhodným zničením.

Správca údajov zabezpečuje ochranu bezpečnosti spracúvania údajov prostredníctvom technických a organizačných opatrení, ktoré poskytujú úroveň ochrany zodpovedajúcu rizikám spojeným so spracovaním údajov.

Počas spracovania si prevádzkovateľ ponecháva:

 •      dôvernosť: chráni informácie tak, aby k nim mali prístup len tí, ktorí na ne majú nárok;
 •      integrita: chráni presnosť a úplnosť informácií a spôsob spracovania;
 •      dostupnosť: zabezpečuje, že keď to oprávnený používateľ potrebuje, môže skutočne získať prístup k informáciám, ktoré chce, a má na to nástroje.

3.3     Cookies

3.3.1        Funkcia súborov cookie

 •      zhromažďovať informácie o návštevníkoch a ich zariadeniach;
 •      zapamätať individuálne preferencie návštevníkov, ktoré sa používajú napr. pri používaní online transakcií, aby nemuseli byť prepisované;
 •      uľahčiť používanie webovej stránky;
 •     poskytovať kvalitný užívateľský zážitok.

Aby používateľ poskytol prispôsobenú službu, umiestni do svojho počítača malý dátový balík, nazývaný súbor cookie, a prečíta si ho späť počas nasledujúcej návštevy. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ služieb, ktorý spracováva súbor cookie, má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu používateľa s predchádzajúcou návštevou, ale len s ohľadom na jeho vlastný obsah.

3.3.2        Nevyhnutne potrebné relačné súbory cookie

Účelom týchto súborov cookie je umožniť návštevníkom úplne a hladko prehliadať webovú stránku antsite.eu, využívať jej funkcie a služby, ktoré sú v nich k dispozícii. Tento typ súboru cookie má dobu platnosti až do konca relácie (prehliadanie), keď zatvoríte prehliadač, tento typ súborov cookie sa automaticky vymaže z vášho počítača alebo iného zariadenia používaného na prehliadanie.

3.3.3         Súbory cookie tretích strán (analytika)

Služba Google Analytics tiež používa súbory cookie tretích strán na svojich webových stránkach antsite.eu. Pomocou služby Google Analytics na štatistické účely antsite.eu zhromažďuje informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Používa údaje na zlepšenie webovej stránky a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Tieto súbory cookie zostávajú aj v počítači návštevníka alebo inom zariadení používanom na prehliadanie, v prehliadači, až do uplynutia ich platnosti alebo kým ich návštevník neodstráni.

3.4    Online údaje o objednávaní

 • Krstné meno*,
 • Priezvisko*,
 • Názov spoločnosti,
 • Krajina*,
 • Ulica*,
 • PSČ*,
 • Mesto*,
 • Telefónne číslo*,
 • E-mailová adresa*,
 • Poznámky k objednávke

*Osobné údaje označené hviezdičkou sú povinné na zadanie objednávky.

3.5    Údaje týkajúce sa online správy

 • Krstné meno*,
 • Priezvisko*,
 • Názov spoločnosti,
 •  Krajina*,
 •  Ulica*,
 •  PSČ*,
 •  Mesto*,
 • Telefónne číslo*,
 • E-mailová adresa*,
 • Poznámky k objednávke

*Osobné údaje označené hviezdičkou sú povinné na zadanie objednávky.

3.6    Údaje o Newsletter

antsite.eu ešte nemá newsletter.

4      Plánované použitie a doba uchovávania spracúvaných údajov

Názov spracovania údajov Použitie Právny základ Doba uchovávania
Údaje týkajúce sa plnenia objednávok na plnenie objednávky 2 roky
Fakturačné údaje za fakturáciu 8 rokov

5     Účel, metóda a právny základ spracúvania údajov

5.1  Všeobecná smernica spracovania údajov

Spracovanie údajov o činnosti prevádzkovateľa je založené na dobrovoľnom súhlase alebo zákonnom povolení. V prípade spracovania údajov na základe dobrovoľného súhlasu môžu dotknuté osoby svoj súhlas odvolať v ktoromkoľvek štádiu spracovania.

V niektorých prípadoch je spracovanie, uchovávanie a prenos súboru poskytnutých údajov zo zákona povinné, o čom našich klientov informujeme samostatne.

Radi by sme upozornili poskytovateľov údajov, že ak neposkytnú svoje vlastné osobné údaje, poskytovateľ údajov je povinný získať súhlas dotknutej osoby.

Jej zásady správy údajov sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, najmä:

 • zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií (Infotv.);
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR);
 • zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník);
 • zákon C z roku 2000 o účtovníctve (Účtovnícky zákonník);
 • zákon LIII z roku 2017 o prevencii prania špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;
 • zákon CCXXXVII z roku 2013 o úverových inštitúciách a finančných podnikoch (Hpt.).

6      Fyzické úložiská údajov

Vaše osobné údaje (t. j. údaje, ktoré môžu byť s vami spojené) môžu byť spracované nasledujúcim spôsobom: na jednej strane sa v našom počítačovom systéme automaticky generujú technické údaje týkajúce sa počítača, prehliadača, internetovej adresy, stránok, ktoré ste navštívili v súvislosti s údržbou internetového pripojenia, a na druhej strane môžete tiež poskytnúť svoje meno, kontaktné údaje alebo iné údaje, ak chcete nadviazať osobné pripojenie pri používaní webovej stránky.

Údaje technicky zaznamenané počas prevádzky systému: údaje prihlasovacieho počítača dotknutej osoby generované počas hlasovania a zaznamenané antsite.eu systémom ako automatický výsledok technických procesov. Údaje, ktoré sa majú automaticky zaznamenať, sa automaticky zapíšu v čase vstupu alebo výstupu bez samostatného vyhlásenia alebo akcie dotknutej osoby. Tieto údaje nesmú byť prepojené s inými osobnými používateľskými údajmi, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom. Prístup k údajom je obmedzený na antsite.eu.

7       Prenos údajov, spracovanie údajov, okruh osôb, ktoré poznajú údaje

 • Magneon s.r.o. – účtovníctvo
 • Slovenská pošta, Magyar Posta Zrt. – poštová služba
 • GLS Hungary Parcel Logistics s.r.o. – kuriérska služba
 • Slovenská pošta – kuriérska služba
 • Csaba Rácz – vývojár internetového obchodu

Naši zamestnanci, partneri a poskytovatelia služieb sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

8      Práva a možnosti presadzovania práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže požadovať informácie o spracovaní svojich osobných údajov a môže požiadať o opravu svojich osobných údajov alebo s výnimkou povinného spracovania údajov, vymazania, zrušenia, výkonu svojho práva na prenosnosť údajov a práva na námietku, ako je uvedené v čase zhromažďovania údajov alebo na vyššie uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa.

8.1    Právo na informácie

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia, aby dotknutým osobám poskytol všetky informácie o spracovaní osobných údajov uvedených v článkoch 13 a 14 GDPR a každú informáciu podľa článkov 15 až 22 a 34 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, a to jasným a zrozumiteľným spôsobom.

8.2   Právo na prístup dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať spätnú väzbu od prevádzkovateľa o tom, či sa jej osobné údaje spracúvajú alebo nie, a ak takéto spracúvanie prebieha, mať prístup k osobným údajom a týmto informáciám:

 • účely spracovania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • kategórie príjemcov alebo príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, a to najmä príjemcov z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;
 • plánované trvanie uchovávania osobných údajov;
 • právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania údajov a právo namietať;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • informácie o zdrojoch údajov;

Prevádzkovateľ poskytne informácie najneskôr do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.

8.3   Právo na opravu

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu nepresných osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, ktoré sa jej týkajú, a o doplnenie neúplných údajov.

8.4    Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo z jedného z nasledujúcich dôvodov bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú:

 •    osobné údaje sa už nevyžadujú na účely, z ktorých boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie;
 • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu a neexistuje prevažujúci legitímny dôvod na spracovanie;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť uložená právom Únie alebo právom členského štátu uplatniteľným na prevádzkovateľa;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti.

Vymazanie údajov nemožno začať, ak je spracúvanie nevyhnutné: na účely uplatňovania práva na slobodu prejavu a informácií; splniť povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu uplatniteľnú na prevádzkovateľa, ktorý vyžaduje spracúvanie osobných údajov, alebo vykonávať úlohu vykonávanú vo verejnom záujme alebo pri výkone úradného orgánu zvereného prevádzkovateľovi; na účely verejného zdravia alebo archivácie, vedeckého a historického výskumu alebo štatistické účely na základe verejného záujmu; alebo na podanie, vymáhanie alebo obhajobu právnych nárokov.

8.5     Právo na obmedzenie spracovania údajov

Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje overenie presnosti osobných údajov;
 • spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania údajov, ale dotknutá osoba ich vyžaduje na preukázanie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • alebo dotknutá osoba namietala proti spracovaniu; v tomto prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie do doby, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa majú prednosť pred legitímnymi dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je spracúvanie obmedzené, osobné údaje sa môžu spracúvať so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou uchovávania alebo na účely stanovenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo v dôležitom verejnom záujme Únie alebo členského štátu.

8.6     Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré sprístupnila prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte, a preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

8.7     Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jej situáciou proti spracovaniu svojich osobných údajov potrebných na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo na výkon úradnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na spracúvanie potrebné na presadzovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. V prípade námietky prevádzkovateľ už nemôže spracúvať osobné údaje, pokiaľ nie sú odôvodnené presvedčivými legitímnymi dôvodmi, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo ktoré sa týkajú vzniku, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

8.8     Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by na ňu malo právny účinok alebo by ju podobne významne ovplyvnilo.

8.9   Právo na odstúpenie od zmluvy

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

8.10 Právo obrátiť sa na súd

V prípade porušenia práv dotknutej osoby môže dotknutá osoba podať žalobu na súd proti prevádzkovateľovi. Súd sa prípadom bude zaoberať z otočy.

8.11 Postup orgánu na ochranu údajov

Sťažnosti možno podať vnútroštátnemu úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií:
Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Sídlo: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.
Telefón: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu    webová stránka: http://www.naih.hu

9          Ďalšie ustanovenia

Pri zhromažďovaní údajov poskytneme informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto oznámení.

Našich klientov informujeme, že súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, orgán pre porušenie povinnosti, správny orgán, Národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií, Národná banka Maďarska alebo iné orgány sa môžu obrátiť na prevádzkovateľa údajov na účely poskytovania informácií, zverejňovania údajov, odovzdávania údajov alebo sprístupnenia dokumentov.

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje orgánom len v rozsahu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely žiadosti, ak orgán uviedol presný účel a rozsah údajov.